Algemene voorwaarden

U kunt onze algemene handelsvoorwaarden op deze pagina downloaden of inzien.

Algemene Leverings- en uitvoeringsvoorwaarden van Koerts Dakwerken B.V.
Artikel 1.
Deze leverings- en uitvoeringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot alle uit te voeren
werkzaamheden en leveringen van daarmee verbandhoudende materialen
van Koerts Dakwerken B.V., hierna verder te noemen ”opdrachtnemer”.
Afwijkingen van deze leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig voorzover
deze uitdrukkelijk schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard.
Artikel 2.
Indien opdrachtgever bij de acceptatie van het door opdrachtnemer
gedane aanbod uitdrukkelijk de toepasselijkheid van deze leveringsen uitvoeringsvoorwaarden weerspreekt en naar zijn eigen algemene
voorwaarden verwijst, wordt het aanbod van opdrachtnemer geacht
niet te zijn aanvaard. Indien opdrachtgever bij aanvaarding van het
aanbod van opdrachtnemer de toepasselijkheid van deze leverings- en
uitvoeringsvoorwaarden niet uitdrukkelijk weerspreekt kunnen mogelijke
leveringsvoorwaarden, verkoopvoorwaarden c.q. inkoopvoorwaarden
van opdrachtgever nimmer van toepassing zijn. Te allen tijde zal gelden dat
leverings-, verkoop- c.q. inkoopvoorwaarden van opdrachtgever slechts dan
voor opdrachtnemer bindend zullen kunnen zijn, indien opdrachtnemer zulks
uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
Artikel 3.
Na acceptatie van de aanbieding zal de opdrachtnemer aan de
opdrachtgever de opdracht schriftelijk bevestigen. De overeenkomst is voor
opdrachtnemer eerst bindend indien de opdrachtgever de schriftelijke
bevestiging zoals hierboven bedoeld voor accoord heeft ondertekend
en verzonden en door opdrachtnemer is ontvangen. De toepassing van
artikel 224 boek 6 BW wordt uitgesloten.
Artikel 4.
Aanbiedingen van opdrachtnemer – in welke vorm dan ook gedaan – zijn,
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door opdrachtnemer is vermeld, vrijblijvend. De aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering van de werkzaamheden
en leveranties van de daarbij benodigde materialen onder normale
omstandigheden en gedurende de voor opdrachtnemer normale werktijden.
Artikel 5.
De bevoegdheid tot het sluiten van voor opdrachtnemer bindende
overeenkomsten is uitsluitend voorbehouden aan de directie van
opdrachtnemer. Vertegenwoordigers, agenten of andere personen, die niet
tot de directie van opdrachtnemer behoren bezitten niet de bevoegdheid tot
afsluiting van voor opdrachtnemer bindende overeenkomsten, tenzij zulks
door de directie schriftelijk aan de opdrachtgever is bevestigd. Het bepaalde
in artikel 61 boek 3 BW leden 2 en 3 is uitdrukkelijk niet van toepassing.
Artikel 6.
De door opdrachtnemer vervaardigde of verstrekte tekeningen,
berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen en dergelijke
blijven zijn eigendom, ook al heeft opdrachtnemer daarvoor aan opdrachtgever kosten in rekening gebracht. Voorzover op de hierboven bedoelde
goederen de auteurswet 1912 van toepassing is, is opdrachtnemer de
auteursrechthebbende met alle daaruit voortvloeiende rechten. De
opdrachtgever staat er voor in, dat deze in opdracht van opdrachtnemer
vervaardigde of verstrekte gegevens en/of zaken, niet dan met diens
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden gekopieerd, aan derden
vertoond, bekend gemaakt of gebruikt, op welke wijze dan ook en in de
ruimste zin des woords. Indien opdrachtgever deze verplichting niet nakomt
danwel sprake is zijnerzijds van een toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van de verbintenis, is opdrachtgever verplicht de daaruit
voortvloeiende schade aan opdrachtnemer te vergoeden.
Artikel 7.
De door opdrachtnemer geoffreerde c.q. in rekening gebrachte prijzen zijn
exclusief de omzetbelasting en exclusief die kosten, die ingevolge de
overeenkomst tussen partijen ten laste van de opdrachtgever komen.
Wanneer opdrachtnemer bij de uitvoering van de werkzaamheden dient te
wachten als gevolg van door opdrachtgever c.q. derden te verrichten
werkzaamheden, zal opdrachtnemer gerechtigd zijn aan de opdrachtgever
de daaraan verbonden kosten in rekening te brengen.
Artikel 8.
In het geval, na het sluiten van de overeenkomst tussen opdrachtnemer
en opdrachtgever, sprake is van wijziging van de hoogte van de
omzetbelasting, lonen, overige belastingen, invoerrechten, heffingen,
premies voor de werknemersverzekeringen, premies voor de volksverzekeringen en/of andere lasten, opgelegd van overheidswege c.q. na de tot
standkoming van een nieuwe CAO, ook al geschied zulks ingevolge reeds
bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, is de opdrachtnemer
gerechtigd de overeengekomen prijs met inachtneming van de eventueel
terzake bestaande wettelijke voorschriften te wijzigen indien en voorzover
deze wijzigingen van invloed zijn casu quo kunnen zijn op de uitvoering van deze overeenkomst. De opdrachtnemer is hiertoe eveneens gerechtigd,
indien sprake is van een koerswijziging van buitenlandse valuta, indien
en voorzover opdrachtnemer voor de uitvoering van de werkzaamheden
materialen in het buitenland heeft gekocht c.q. zal kopen. Indien
opdrachtnemer van zijn hierboven bedoelde bevoegdheid gebruik maakt en de overeengekomen prijs wenst te verhogen binnen 3 maanden na het
sluiten van de overeenkomst, is opdrachtgever bevoegd de overeenkomst
te ontbinden met inachtneming van de daarvoor bestaande wettelijke
bepalingen.
Artikel 9.
De opdrachtgever is verplicht er voor zorg te dragen, dat de
werkzaamheden die niet behoren tot de aan opdrachtnemer opgedragen
werkzaamheden naar de eis van het werk zo tijdig zijn verricht dat uitvoering van het werk geen vertraging ondervindt. De opdrachtgever zal er voor zorgdragen, dat voldoende opslag-, werk- en schaftruimte alsmede
de nodige elektriciteit en water zonder enige vergoeding ter plaatse
beschikbaar zullen zijn en dat alle wettelijke en noodzakelijke
veiligheidsmaatregelen en andere voorzorgsmaatregelen in overleg
met opdrachtnemer genomen zijn en tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden geheel gehandhaafd zullen worden. De opdrachtnemer
zal voor het verticale transport van materialen en gereedschappen
kosteloos gebruik mogen maken van de op het werk aanwezige lieren en
bouwliften met bediening. De opdrachtnemer zal op het dak waarop de
werkzaamheden worden uitgevoerd, mogen stoken waarbij de nodige
voorzorgsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen door opdrachtgever zullen worden getroffen. Indien opdrachtgever voor wat betreft de uitvoering van deze bepaling in onzekerheid verkeert over de vraag welke
voorzorgsmaatregelen wettelijk verplicht danwel om andere redenen
nodig zijn, is opdrachtgever verplicht om contact op te nemen met de
arbeidsinspectie en voorts om de aanwijzingen en aanbevelingen van de
arbeidsinspectie op te volgen. Alle extra kosten voortvloeiende uit het niet,
niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomen van bovengenoemde verplichtingen
komen ten laste van de opdrachtgever. Opdrachtgever zal opdrachtnemer
vrijwaren voor alle aanspraken van werknemers van opdrachtgever of
opdrachtnemer c.q. derden voortvloeiende uit het niet, niet-tijdig of
niet-behoorlijk in acht nemen door de opdrachtgever van de in deze
bepaling bedoelde voorzorgsmaatregelen en noodzakelijke, daaronder
begrepen wettelijk voorgeschreven, veiligheidsmaatregelen.
Artikel 10.
De levertijd, alsmede de tijd waarbinnen de uitvoering van het werk wordt
verricht, worden door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld. Er kan
slechts sprake zijn van een fatale termijn indien een precieze datum is
vastgesteld waarvoor de uitvoering van de werkzaamheden door
opdrachtnemer moeten zijn verricht, hetgeen moet blijken uit een door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer ondertekende schriftelijke dienaangaande opgestelde verklaring. De termijn waarbinnen de uitvoering van de werkzaamheden moet zijn verricht c.q. de goederen moeten zijn geleverd, vangt aan zodra de overeenkomst is tot stand gekomen, alle voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke gegevens in het bezit van de

opdrachtnemer zijn en de opdrachtgever ook overigens aan al zijn
verplichtingen tot op dat moment heeft voldaan. Overschrijding van de door opdrachtnemer bij benadering vastgelegde levertijd danwel het tijdstip waarop de werkzaamheden zullen aanvangen geven opdrachtgever geen aanspraak op vergoeding van schade tenzij het tegendeel uitdrukkelijk uit de wet blijkt. Overschrijding van de door opdrachtnemer bij benadering
vastgestelde levertijd c.q. het tijdstip van de aanvang van de
werkzaamheden, geeft opdrachtgever geen recht op het niet, niet-behoorlijk c.q. niet-tijdig nakomen van enige jegens opdrachtnemer aangegane verplichting, noch op het al dan niet met rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van deze overeenkomst. Indien opdrachtgever van oordeel is dat de overschrijding van de door
opdrachtnemer bij benadering vastgestelde levertijd c.q. het tijdstip van de
aanvang van de werkzaamheden, voor hem als onredelijk bezwarend
moeten worden aangemerkt, is opdrachtgever verplicht om opdrachtnemer
bij aangetekende brief of deurwaardersexploit alsnog een redelijke
levertijd te stellen c.q. het tijdstip vast te stellen van de aanvang van de
werkzaamheden door de opdrachtnemer. Opdrachtgever is verplicht om na
verzending van de hierboven bedoelde kennisgeving in overleg te treden
met opdrachtnemer terzake de overschrijding van levertijd c.q. het tijdstip
van aanvang van de werkzaamheden.

vermogensrechtelijke gevolgen daarvan niet heeft verzekerd danwel in
redelijkheid niet heeft kunnen verzekeren, zo zal de aansprakelijkheid van
opdrachtnemer te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag van de aanneemsom
respectievelijk koopsom.

Artikel 11.
Opdrachtnemer voert het werk uit en levert de daarbij benodigde materialen
zoals blijkt uit de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever
voor de overeengekomen prijs, tenzij uit deze voorwaarden anders blijkt.
Meer werk en meer kosten dan in de overeenkomst tussen opdrachtnemer
en opdrachtgever zijn voorzien zullen door opdrachtnemer slechts dan aan
opdrachtgever in rekening kunnen worden gebracht indien de opdrachtgever
schriftelijk opdracht heeft gegeven meer werkzaamheden uit te voeren danwel meer materialen te leveren, tenzij het door opdrachtnemer in rekening
gebrachte bedrag minder beloopt dan e 5.000,— exclusief omzetbelasting.

Artikel 16.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor kosten, schade of interessen die
ontstaan als direct of indirect gevolg van schending van octrooien, licenties,
andere industriële/intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van
derden als gevolg van gebruik van door of vanwege c.q. namens de
opdrachtgever verstrekte gegevens of daden en nalatigheden van toeleveranciers van opdrachtnemer, hun ondergeschikten danwel andere personen
die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.

Artikel 12.
Zolang opdrachtgever de tegenprestatie voor krachtens deze overeenkomst
geleverde of te leveren zaken, de tegenprestatie voor naast de levering te
verrichten werkzaamheden c.q. schadevergoeding wegens tekortkomingen
niet heeft geleverd, blijven de door opdrachtnemer aangevoerde materialen
eigendom van de opdrachtnemer. Vanaf het moment van aanvoer van de
materialen op het werk, zijn de materialen echter voor rekening en risico van
de opdrachtgever met name in geval van verlies c.q. beschadiging van deze
zaken door welke oorzaak ook ontstaan en/of ingeval van schade c.q. aan
deze goederen veroorzaakt. Opdrachtgever is in dit kader verplicht de
door opdrachtnemer op het werk aangevoerde materialen voldoende te verzekeren bij een te goeder naam en faam bekend staande in Nederland
gevestigde verzekeringsmaatschappij met name tegen de geldelijke
gevolgen van beschadiging, verlies, diefstal of het tenietgaan door brand,
blikseminslag of welke andere oorzaken dan ook. Opdrachtnemer heeft te
allen tijde het recht inzage te nemen in de verzekeringspolis zoals in deze
bepaling bedoeld. Het is opdrachtgever verboden om voor het tijdstip van
de door hem verschuldigde prestaties ergo voor het moment waarop
opdrachtgever eigenaar is geworden van de hier bedoelde zaken, deze
zaken aan derden te verpanden, in eigendom aan derden over te dragen
danwel in de feitelijke macht van derden te brengen. Opdrachtnemer blijft
eigenaar van de zaken tot op het moment dat de goederen zijn verwerkt c.q.
op andere wijze juridisch eigendom van opdrachtgever zijn geworden. Bij
overtreding van deze verplichtingen van opdrachtgever, wordt de koopprijs
c.q. volledige opdrachtprijs ten volle en ineens opeisbaar. Onverminderd
de vorige aan hem toekomende rechten wordt de opdrachtnemer
onherroepelijk door opdrachtgever gemachtigd om indien deze zijn jegens
opdrachtnemer aangegane betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt,
zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de door hem
geleverde zaken terug te nemen of indien deze aan roerende of onroerende
zaken zijn gemonteerd, te demonteren en terug te nemen.
Artikel 13.
Indien aan de zijde van de opdrachtnemer in de uitvoering van de overeenkomst sprake is van een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) is
opdrachtnemer gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, te vorderen dat
de overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast, hetzij de
overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden danwel door de Rechter te
doen ontbinden, zonder dat hij tot enige vergoeding van schade aan
opdrachtgever of garantie gehouden zal zijn, met vergoeding door de
opdrachtgever aan de opdrachtnemer van door deze laatste gemaakte
kosten. Onder een tekortkoming die opdrachtnemer niet kan worden
toegerekend wordt verstaan, elke van de wil van de opdrachtnemer
onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot standkomen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de
overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert of vertraagt alsmede, voorzover
daaronder niet reeds begrepen, oproer, epidemie, brand, verkeersstoringen,
werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of
ziekte bij in dienst van opdrachtnemer zijnd personeel of van andere
personen waarvan opdrachtnemer zich bediend, beperking van de invoer
of andere beperkingen van overheidswege, oorlog, oorlogsge vaar,
burgeroorlog en iedere andere ernstige storing binnen het bedrijf van
opdrachtnemer of diens toeleverancier(s), op welke wijze dan ook.
Artikel 14.
Lid 1.
De opdrachtnemer aanvaardt voor de uitvoering van het opgedragen werk
en de levering van de bijkomende materialen geen verdere aansprakelijkheid en geen verdere garantie dan voorzover deze schriftelijk uitdrukkelijk
aan opdrachtgever is gegeven. Opdrachtnemer is niet gehouden tot
vergoeding van kosten, schade en interessen wegens ondermeer schade
ontstaan door hetzij brand of ontploffing, hetzij enige andere oorzaak aan
roerende of onroerende zaken of aan personen ontstaan ten gevolge van of
in de ruimste zin verbandhoudend met de werkzaamheden die door
opdrachtnemer verricht worden of zullen worden verricht c.q. benadeling van
bedrijfsbelangen, hetzij direct hetzij indirect veroorzaakt bij de opdrachtgever
c.q. derden, tenzij opdrachtnemer zich tegen intreding en geldelijke
gevolgen van deze risico’s heeft verzekerd danwel kon verzekeren, in welk
geval de verplichting tot vergoeding van schade aan de zijde van opdrachtnemer wordt beperkt tot het verzekerde danwel in redelijkheid verzekerbare
bedrag.
Lid 2.
De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor de
gevolgen van de aanwijzingen die door opdrachtgever of derden die in
opdracht van c.q. namens opdrachtgever handelen, welke afwijken van de in
de overeenkomst genoemde uitvoering.
Lid 3.
Indien de opdrachtgever meent dat opdrachtnemer niet voldoet aan zijn
garantieverplichtingen, ontslaat zulks opdrachtgever niet van de nakoming
van zijn verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze overeenkomst of
andere met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten, tenzij anders
schriftelijk zou blijken.
Lid 4.
Indien en zolang de opdrachtgever niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig voldoet
aan enige verplichting die voor hem uit de met opdrachtnemer gesloten
overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst
voortvloeit, is de opdrachtnemer met betrekking tot geen van deze
overeenkomsten gehouden tot nakoming van eventueel op zich genomen
garantieverplichtingen.
Lid 5.
Mocht op grond van wettelijke bepalingen vastgesteld worden dat de
opdrachtnemer alsnog aansprakelijk is, zo zal deze aansprakelijkheid
te allen tijde beperkt zijn tot het verzekerde danwel in redelijkheid verzekerbare deel. Voor het niet verzekerde danwel in redelijkheid onverzekerbare
deel van de schade wordt aansprakelijkheid uitgesloten. Indien aan de zijde
van opdrachtnemer sprake is van aansprakelijkheid en hij zich tegen de

Artikel 15.
Lid 1.
Indien de opdrachtnemer in zijn aanbieding te leveren materialen opneemt,
baseert de opdrachtnemer zich ten aanzien van deze materialen op de
gegevens die door de producent of de leverancier van deze goederen aan
hem zijn verstrekt wat betreft de gedragingen en de eigenschappen van
deze materialen. De opdrachtnemer is als gevolg daarvan niet aansprakelijk
te achten voor schade te dier aanzien ontstaan tenzij de opdrachtnemer
zelf de producent van deze materialen is. Indien opdrachtnemer zelf de
producent van de geleverde materialen is, zal dit door opdrachtnemer
schriftelijk aan opdrachtgever worden bevestigd.
Lid 2.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor functionele ongeschiktheid van
materialen en constructies, zowel bestaande als door opdrachtgever
voorgeschreven, waarop of waaraan de door opdrachtnemer uit te voeren
werkzaamheden dienen plaats te vinden.

Artikel 17.
Indien de opdrachtnemer terzake van enige schade waarvoor hij krachtens
deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is en waarvoor opdrachtgever
aansprakelijk is, toch door derden mocht worden aansprakelijk gesteld dient
opdrachtgever opdrachtnemer terzake volledig te vrijwaren en hem alles
dienen te vergoeden wat opdrachtnemer aan derden uit dien hoofde zal
moeten voldoen op grond van een met toestemming van opdrachtgever
gesloten dadingsovereenkomst c.q. onherroepelijk en in hoogste instantie
uitgesproken rechterlijke of daarmee vergelijkbare uitspraak (bindend advies
of arbitraal vonnis).
Artikel 18.
De uitsluiting van aansprakelijkheid c.q. beperking er van volgens deze
leveringsvoorwaarden, geldt onverschillig of de schade is veroorzaakt door
ondergeschikten van opdrachtnemer c.q. niet ondergeschikten die in
opdracht van opdrachtnemer werkzaamheden ter uitoefening van diens
bedrijf hebben verricht.
Artikel 19.
Personen die zich in of bij het voorwerp waarop de werkzaamheden
betrekking hebben, bevinden, worden voorzover niet in dienstbetrekking
zijnde van opdrachtnemer, geacht in opdracht van opdrachtgever
werkzaamheden ter uitoefening van diens bedrijf te verrichten, te staan
onder toezicht en bevel van opdrachtgever zelfs indien zich op of bij dat
voorwerp geen beheerder namens de opdrachtgever bevindt of het
voorwerp zulk een beheerder niet heeft.
Artikel 20.
Onmiddellijk na het gereedkomen van de aan opdrachtnemer opgedragen
werkzaamheden en levering van bijkomende materialen zal de opneming
en de oplevering plaats hebben. Indien sprake is van een gebrek of
toerekenbare tekortkoming, heeft de opdrachtgever uitsluitend het recht de
gebreken c.q. de toerekenbare tekortkoming door de opdrachtnemer zelve
te doen opheffen. Eventueel door de opdrachtnemer aangegane
garantieverplichtingen blijven ook na oplevering van toepassing.
Artikel 21.
Opdrachtgever is verplicht aan de opdrachtnemer de verrichte werkzaamheden en geleverde materialen te betalen binnen de overeengekomen
termijn doch uiterlijk binnen 30 dagen na de datum van verzending van de
factuur. Betaling kan uitsluitend geschieden op de door opdrachtnemer
aangegeven wijze. Betalingen geschieden zonder enige korting of
schuldvergelijking. In geval van niet tijdige betaling is opdrachtgever over het
openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
Artikel 22.
De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd contante betaling van de
factuur te eisen. Opdrachtnemer is gerechtigd de gehele of gedeeltelijke
aanneemsom te vorderen bij wijze van vooruitbetaling of een voldoende
zekerheid in de vorm van een overeenkomst van borgtocht of andere
zekerheidvorm indien opdrachtnemer voor of tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden duidelijke aanwijzingen heeft omtrent verminderde
kredietwaardigheid van de opdrachtgever. In dat geval heeft opdrachtnemer
tevens het recht om geen werkzaamheden meer te verrichten danwel zijn
werkzaamheden op te schorten en wordt de som van hetgeen reeds is
gepresteerd onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 23.
In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
verbintenis door opdrachtgever door niet of niet tijdig te betalen is de
opdrachtnemer gerechtigd alle kosten verbonden aan de invordering van het
bedrag zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke op opdrachtgever te
verhalen. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door opdrachtgever
verschuldigd op het moment dat de opdrachtnemer ten behoeve van
de invordering rechtskundige hulp van derden heeft ingeroepen. De
buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op het incassotarief,
geadviseerd of te adviseren door de Nederlandse Orde van Advocaten
te ’s-Gravenhage, echter met een minimum van e 25,— exclusief
omzetbelasting per factuur. Door de niet-tijdige voldoening door de
opdrachtgever van de schuld wordt de gehele schuld van opdrachtgever aan
opdrachtnemer, ook het niet-vervallen gedeelte, terstond en ineens
opeisbaar.
Artikel 24.
Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet,
niet-behoorlijk of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit
de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee
samenhangende overeenkomst voortvloeit alsmede in geval van
faillissement, surséance van betaling, stillegging en liquidatie van
opdrachtgever danwel diens onderneming, is de opdrachtnemer zondermeer
gerechtigd aan opdrachtgever een buitengerechtelijke ontbindingsverklaring
toe te zenden. In dat geval is opdrachtnemer niet verplicht tot enige
schadevergoeding of garantie en blijft hij gerechtigd van de opdrachtgever
betaling te eisen van de overeengekomen aanneemsom verminderd met
hetgeen daarin is berekend voor niet-geleverde of het niet-uitgevoerde
gedeelte van de werkzaamheden en met de eventueel reeds betaalde
termijnen en verhoogd met vergoeding van reeds door opdrachtnemer
geleden c.q. nog te lijden schade.
Artikel 25.
Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk
van toepassing zijn, is uitsluitend toepasselijk het Nederlands recht. Alle
geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst
waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn
of nadere overeenkomsten van welke zodanige overeenkomsten een
uitvloeisel mochten zijn, worden berecht door de bevoegde Rechter in het
arrondissement Utrecht, tenzij opdrachtgever binnen één maand nadat
opdrachtnemer zich schriftelijk jegens opdrachtgever op dit beding heeft
beroepen, voor beslechting van het geschil de volgens de Wet bevoegde
Rechter heeft gekozen.